Świadectwo Bożego Miłosierdzia
logo
czy ufasz jezusowi
Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie
w godzinę śmierci. Ja sam bronić jej będę jako swojej chwały
- powiedział Jezus św. Faustynie.
 
Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie
z krzyża
(Dz. 326) – powiedział Chrystus skromnej siostrze
Faustynie, ukazując Swoje miłosierne oblicze. Zapewne znasz ten obraz, ale czy wiesz, co Jezus przez niego mówi do Ciebie?
siostra Faustyna
Siostra Faustyna przynosi Tobie i współczesnemu
światu orędzie Miłosierdzia Bożego
. Usłyszała je
od Jezusa zaledwie 80 lat temu. Wiele cierpiała za
grzeszników, ale otrzymała również wiele łask:
wielokrotnie rozmawiała z Jezusem,
w Dzienniczku zapisywała Jego przesłanie dla
świata
ukazywała się jej Maryja, aniołowie
i święci
rozmawiała z duszami czyśćcowymi
miała dar proroctwa – przewidziała
m.in. swoją kanonizację, śmierć bliskich
• doznała wizji piekła, nieba i czyśćca
• dzięki darowi bilokacji modliła się za
konających w wielu miejscach naraz.
świadectwa otrzymanych łask
W książce publikujemy świadectwa, przekazane nam przez osoby publiczne oraz przyjaciół Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi.
Chrystus podczas objawień gorąco zachęcał do odmawiania
Koronki z wielką ufnością: – Każdą duszę bronię w godzinie
śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo
przy konającym inni odmówią – jednak odpustu tego samego
dostępują (Dz. 811). To cudowna modlitwa: – Chociażby był
grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę
koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia
Mojego
– obiecał Zbawiciel (Dz. 687).
orędzie na czasy ostateczne
Tę pokorną siostrę wybrał Bóg, aby przygotowała ludzkość na
czasy ostateczne. Maryja oświadczyła św. Faustynie: – Ja
dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne
przyjście Jego
, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale
jako Sędzia sprawiedliwy
. (Dz. 635). Ojciec Święty podczas kano-
nizacji w 2000 r. wołał: – Światło Bożego Miłosierdzia, które
Bóg zechciał niejako powierzyć Światu na nowo poprzez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie
drogi w trzecim tysiącleciu
.
przesłanie dla swiata
Misja św. Faustyny dopiero się zaczęła:
– „Czuję dobrze, że nie kończy się posłannictwo moje ze śmiercią, ale się zacznie” – napisała siostra Faustyna w swym Dzienniczku. I tak się stało. Misja siostry Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce – mówił bł. Jan Paweł II podczas beatyfikacji w 1993 r.
 

Michał Lorenz, Przemysław Babiarz, Brygida Grysiak, Jan Pospieszalski, Radosław Pazura, Marek Citko,
Jerzy Skoczylas, Twórca filmu "Faustyna", a także tysiące innych osób, już propagują orędzie Bożego Miłosierdzia.

zamów książkę
Wypełnij poniższy formularz i zamów książkę „Świadectwo Bożego Miłosierdzia” z przedmową ks. biskupa Krzysztofa Niktkiewicza.
Dodatkowo w prezencie otrzymasz piękny różaniec
(perłowy wyślemy kobietom, a brązowy - mężczyznom) do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia!
zamawiam
książka
 

Zamawiam 1 egz. książki „Świadectwo Bożego Miłosierdzia” (jej koszt to 9 zł za 1 egz.).** Wraz z nią otrzymam różaniec do odmawiania Koronki. Stowarzyszenie pokrywa koszty przesyłki.
 
 
 
potwierdzam poprawność wprowadzonych danych
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
** Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.
 
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi